Informacje o RODO

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/49/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informujemy, że Administratorami Państwa danych osobowych są podmioty lecznicze: Diagdent Polska Sp. z o.o., ul. Sądowa 14/1A, 50-046 Wrocław, KRS 0001064129, REGON 526697293, NIP 8971928708, CBCT Sp. z o.o., ul. Białołęcka 166D, 03-253 Warszawa, KRS: 935996, REGON: 520643089, NIP: 5242930030 oraz CBCT Polska Sp. z o.o., 02-439 Warszawa, ul. Zdobnicza 8, KRS: 936013, REGON: 520643333, NIP: 5223215013 zwane dalej: „Administratorami".

Administratorzy, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod@diagdent.pl lub pisząc na adres korespondencyjny: Diagdent Polska Sp. z o.o., ul. Sądowa 14/1A, 50-046 Wrocław.

Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, diagnostycznych, zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, kontaktu z Państwem jako naszym Pacjentem, jak również w celu wydania dokumentacji medycznej osobom przez Państwa upoważnionym. Dane przetwarzamy także w związku z utrzymaniem i zapewnieniem bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego, w którym przetwarzana jest dokumentacja medyczna.

Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest:

  • art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Administratorów przetwarzania danych w celach statystycznych, rachunkowych czy podatkowych. Państwa dane przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

Dane mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratorów np. lekarzom, technikom radiologom będącym pracownikami lub współpracownikami Administratorów, a także innym podmiotom działającym w naszym imieniu tj. dostawcy oprogramowania elektronicznej dokumentacji medycznej, informatykom świadczącym usługi serwisowe na podstawie klauzuli powierzenia danych.

Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Obowiązek podania danych wynika z właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia przez Administratorów dokumentacji, w tym dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Państwa tożsamości. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych przez Administratorów.

Celem przetwarzania danych osobowych w postaci danych kontaktowych jest kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku niepodania numeru telefonu i/lub adresu e-mail Administratorzy nie mogą odmówić udzielenia Państwu świadczenia zdrowotnego, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług.

Administratorzy nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. do czasu upływu okresu archiwizacji, regulowanego odrębnymi przepisami w zakresie sporządzania, przetwarzania i archiwizacji dokumentacji medycznej.

W związku z przetwarzaniem przez Administratorów danych osobowych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
  • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
  • prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługuje prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W oparciu o podane dane osobowe Administratorzy nie będą podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania.

Diagdent - Pracownie Radiologii Stomatologicznej i Laryngologicznej
Akceptujemy:

Diagdent w social mediach:
© Diagdent - Wszelkie prawa zastrzeżone